Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce zakoupeného výrobku. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.nejlevnější-svítidlo.cz čehož důkazem je zejména daňový doklad – prodejka, faktura.

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění  pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména co se týče množství, typu, že je bez viditelných vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady úměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jedná-li  o vady odstranitelné, jestliže kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel­né vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Uplatnění reklamace

Zákazník se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi) osobně obrátit přímo na prodejce a jeho pobočky, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu www.nejlevnější-svítidlo.cz spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou náhradu dopravného.

Reklamace je oprávněná pouze v případě, že byl zakoupený výrobek řádně používán  a udržován  dle pokynů v návodu a že zakoupený výrobek nainstalovala odborná firma, která má platná oprávnění k takovému výkonu a o odborné montáži bude proveden zápis s uvedením kontaktních údajů odborné firmy.

 

Způsob vyřízení reklamace

Zákazníkovi bude zaslán reklamační protokol emailem nejpozději do 7 dnů od přijetí reklamace. V reklamačním protokolu může být požadováno doplnění základních údajů o způsobu použití zboží a jeho instalaci, které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení. S výsledkem reklamace bude zákazník seznámen standardně emailem, v případě absence emailového kontaktu bude výsledek zaslán poštou.

 

Adresa k zasílání reklamačních oprav

 

Nejlevnější-svítidlo.cz

Dominik Kovařík

Zelenohorská 986

398 11 Protivín

tel: 731 131 960

e-mail:info@nejlevnejsi-svitidlo.cz