Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkách www.svietidla-lacno.sk je katalógom osvetľovacej techniky. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.
K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.
Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú. Dodavatel má právo zrušit objednávku, pokud si zákazník objednal zboží, které již není možné dodat.Zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.
Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "Zmena stavu objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdí objednávku. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.
Cena za dopravu tovaru v pripadě platby bankovým převodem je 9 € zásielkovou službou DHL a na dobierku je poštovné 11.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 7-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

Uvedené dodacie lehoty u tovaru sú iba orientačné a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť. Dodaciu lehotu ku konkrétnemu tovaru si môže zákazník overiť telefonicky. Informácie, ktoré dostávame z externých skladov našich dodávateľov neručíme a často sa v závislosti na čase a dopyte mení. Snažíme sa skrátiť dobu dodania vždy na najnižšiu možnú. Tovar, u ktorého je uvedené Skladom u výrobcu sa rozumie, že je u externého skladu dodávateľa. Tieto informácie dostávame od našich dodávateľov, ale bohužiaľ nie sú vždy presné. Môže dôjsť k oneskoreniu zásielky alebo zrušenie objednávky, pokiaľ tovar nie je možné dodať.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.
Ak je tovar zasielaný na dvakrát v rôznom časovom období, napríklad z dôvodu že nie je skladom, platíte dopravné iba raz!

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ po celej Slovenskej republike a to mimo prípad, kedy si objednávateľ zvolí vyzdvihnutia tovaru na pobočke. Cena za dopravu tovaru v pripadě platby bankovým převodem je 9 € zásielkovou službou DHL a na dobierku je poštovné 11.

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má viac možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom PPL nebo bankovým prevodom.
Pri doručení cez PPL  je možnosť platby kartou pri prevzatí tovaru, u osobného odberu je takisto možnosť platby kartou.
Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad.

Prevzatie tovaru

V prípade doručenia dopravnou službou PPL - ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, oznámte túto skutočnosť telefonicky na PPL. (PPL prevezme balík od odosielateľa v Česku. Odovzdá ho však DHL, ktorá ho doručí zákazníkovi na Slovenskú. Reklamácia je preto nutné riešiť s PPL). Trvajte na spísaní reklamačného protokolu. Nahlásenie poškodeného tovaru je možné do 3 dní od prevzatia tovaru - na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.


Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.Záručné podmienky a reklamácie


Záručná doba a záručný list

Predajca ku každému predanému tovaru vystavuje doklad čiže faktúru alebo predajku, ktorá slúži ako záručný list a je teda vystavená so všetkými potrebnými údajmi (názov, cena, množstvo ...), ktoré slúži pre prípadné uplatnenie reklamácie.

Ak že tovar nie je prevzatý osobne, prevzatím tovaru sa rozumie okamih, kedy prepravca odovzdá tovar kupujúcemu a tým začína plynúť záručná doba.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré objavil na tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby.
Záruku nie je možné uplatniť na tovar, ktorému už uplynula záručná doba. Tiež sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a na tovar poškodený živlami. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady vzniknuté neodbornou inštaláciou, za zanedbanie starostlivosti o výrobok či nedodržanie pokynov od výrobcu.

POZORNa žiarovky (svetelné zdroje), ktoré  súčasti zakúpeného svietidlá a sú tak úplne zadarmosa nevzťahuje záruka,ide o reklamný predmet!

Zákonná záručná doba trvá 24 mesiacov.


Postup reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode svietidla-lacno.sk, pošle e-mail na adresu reklamace@koji-svitidla.cz, v ktorom uvedie najmä typ výrobku, jeho kód, číslo faktúry alebo číslo objednávky a popis závady. Vhodné je tiež aj priloženie fotografií dokumentujúcich závadu. Do dvoch pracovných dní bude zákazník kontaktovaný a budú mu poskytnuté informácie o ďalšom postupe vrátane adresy, kam zákazník zašle reklamovaný tovar.
Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obalom, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.
V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutné výške k bezpečnému doručenie (nutné doložiť doklad k tejto preprave).
V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ alebo výrobca posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č 634/1992 Z. z. tridsaťdňovej.Odstúpenie od zmluvy


Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

U tovaru nakúpeného prostredníctvom internetového obchodu má zákazník (spotrebiteľ) právo do 14 dní od doručenia tovaru nárok na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, nepoškodený, vhodné pre ďalší predaj. Balenie musí obsahovať všetky pôvodné príslušenstvo. Zásielku vráteného tovaru je treba odoslať na vlastné náklady a to do 14 dní od doručenia kuriérskou službou.
V prípade vrátenia kompletný objednávky je dodávateľ povinný vrátiť "zaplatenú finančnú čiastku" do 30 dní. Medzi tieto vracané finančnej čiastky patrí aj náklady na dopravu, ktoré spotrebiteľ uhradil pri kúpe výrobku spolu s kúpnou cenou. Následné vrátenie výrobku podnikateľovi však vykonáva spotrebiteľ na vlastné náklady. Pri zaslaní vráteného tovaru dobierkou, nebude táto prijatá! U vrátenej zásielky musí byť priložená kópia daňového dokladu vydaného dodávateľom. Pred vrátením tovaru nás prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky, aby sme Vašu zásielku očakávali. Peniaze budú vrátené poštovou poukážkou alebo na účet podľa priania zákazníka.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamžiku odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Zákazník môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@svietidla-lacno.sk alebo písomne na adresu dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Tovar zaslaný späť dodávateľovi musí byť v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov vrátane dokladu o kúpe).
V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.
Ak zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.
Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom obchodné oznámenia s novinkami. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe.
Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení sa na svoj účet.
Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že pošle emailovú správu na info@svietidla-lacno.sk, alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.


Ochrana osobných údajov GDPR
S vašimi osobnými údajmi vždy zaobchádzame s rešpektom a starostlivosťou

Prevádzkovateľ tohto webu je KOJI, spol. s r.o., Zelenohorská 986, 398 11 Protivín, IČO: 128 95 644, DIČ: CZ12895644.
Ak ste naším zákazníkom alebo ste "len" návštevníkom týchto stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. Prečítajte si preto, ako ich chránime, a aké práva máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 
Kto je správca?

Správcom vašich osobných údajov je KOJI, spol. s r.o., Zelenohorská 986, 398 11 Protivín, IČO: 128 95 644, DIČ: CZ12895644.

Prevádzkujeme webové stránky www.svetla-vyhodne.cz, www.svetlavyhodne.cz a niektoré ďalšie webové stránky. Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 
Ako nás môžete kontaktovať?

O návštevníkov našich webov staráme s láskou. Ak budete mať akékoľvek otázky či pripomienky, kontaktujte našu zákaznícku podporu na e-mailovej adrese: objednavky@rozsvitsi.cz.

 
Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

vedenie účtovníctva
Ak si objednáte niektorý produkt či službu z našej ponuky, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Priamy marketing skrz e-mail
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, aké stránky na našom webe navštívite a na čo klikáte v e-mailu, a kedy e-maily najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie a zobrazovanie obchodných oznámení. Ak si objednáte niektoré z našich produktov, vnímame oprávnený záujem posielať vám newslettre s tematikou svietidiel, bývania, domova a záhrady. Budeme to robiť maximálne po dobu 5 rokov od prihlásenia.

Ak zakúpite niektorý z našich produktov či služieb ako váženému zákazníkovi vám budeme newsletters tematikou bývania na základe oprávneného záujmu správcu zasielať po dobu 5 rokov.

V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov kedykoľvek odhlásiť tlačidlom "odhlásiť sa" v pätičke každého nášho e-mailu.

Priamy marketing skrz Facebook reklamu
Pokiaľ navštívite náš web, vnímame oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe návštevou a následne využiť toto info remarketingový a lepšiu cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roka od návštevy webu. Ak si neželáte naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na Facebooku prostredníctvom tohto návodu, popr. vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke Vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 
Prenos osobných údajov 3. stranám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to posyktovatelé nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

    
Český webhosting - hosting webu
    
c4.cz
    
Wedos.com - hosting webu
    
WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

analytické nástroje

    
Google Analytics - štatistiky návštevnosti webu
    
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznícka podpora

   
Facebook pixel
    
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F


Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.


Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o tom, jak používáme cookies, ale také, jak můžete sami cookies povolit či zakázat, si přečtěte v našich Zásadách při práci s cookies níže.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: objednavky@rozsvitsi.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na této stránce. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.


Zpětný odběr obalů, žárovek, zářivek a svítidel zdarma

Informujeme vás, že máte možnost vrátit zpět obaly, žárovky, zářivky a svítidla zdarma u našeho smluvního partnera, kterým je společnost KOJI, spol. s r.o. na adrese Zelenohorská 986, 398 11 Protivín od PO do NE od 9:00 -18:00 hod. Společnost je zaregistrována v kolektivním systému sběru odpadu provozovaného společností EKOLAMP.


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Pokiaľ zákazník objednáva tovar z inej krajiny ako je Česká republika alebo žiada o zaslanie tovaru do inej krajiny, ako aj v prípade sporov prebieha všetko na súdoch v Slovenskej republike a podlieha českému zákonu. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.